ลงทะเบียน

ประกาศผล
.......................................
กรอกแบบประเมิน SDQ

เครือข่ายภายใน
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
สมาคมนักเรียนเก่า
อุทยานวิทยาศาสตร์
งาน ICT บุญวาทย์วิทยาลัย
อิงลิชโปรแกรม
งานอินเทอร์เน็ต
ฝ่ายปกครองนักเรียน
งานติดตามความประพฤติฯ
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการนักเรียน
ชมรม 'To Be Number One'
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตรวจสอบชั่วโมงอินเตอร์เน็ต
- Username:
_ Password:

----------------------------------
guestbook link

e-learning link

กระดานถาม-ตอบ

gallery link

----------------------------------
เชิญร่วมประกวด website โรงเรียน ประเภททีม ไม่เกิน 3 คน รับสมัคร บัดนี้ถึง 24 กค.50 ณ ห้อง INTERNET ประชุมรายละเอียด 25 กค. 50 12.00 น.

  เชิญชวนร่วมกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม
 

  กำหนดการรับสมัคร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดฯ
 1 - 10 กรกฎาคม 2550 
 
 ประกวดร้องเพลง คัดเลือก 7 สิงหาคม  ตัดสิน 28 สิงหาคม 2550
 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรด คัดเลือก 14 สิงหาคม  ตัดสิน 28 สิงหาคม

 แข่งขันเล่านิทานคัดเลือก 21 สิงหาคม  ตัดสิน 28 สิงหาคม 2550bullet_star.gif

 การประกวดคำขวัญ การส่งเสริมการอ่าน, anipen_yellow.gifการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
    การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่อ่าน
 การจัดป้ายนิเทศ ' หนังสือในใจ อยากให้คุณอ่าน '  ตัดสิน 21 สิงหาคม 2550
สถาบัน CGE สหรัฐอเมริกา
มาเยี่ยมชมและดูงาน
การเรียนการสอน
โครงการรักการอ่าน
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลำปางเขต 1
ศึกษาดูงานห้องสมุด
ณ 13 กรกฎาคม 2550
Google
เว็บ ค้นหาในบุญวาทย์
Contact Information: webmaster@bwc.ac.th
Last Update : 27 / 03 / 2007
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
  โทรศัพท์ 054-227603, 054-315183   โทรสาร 054-222122
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
E-Class Room
ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์
ศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์
ศูนย์การเรียนอิงลิชโปรแกรม

สื่อสารสนเทศ
    ข้อมูล สารสนเทศโรงเรียน
    บทเรียนออนไลน์
    ผลงานนักเรียน

จุดบริการอินเทอร์เน็ต
แจ้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ต
ภายในบริเวณโรงเรียน

สถานที่ / จำนวนเครื่อง
หน้าห้องคอมพิวเตอร์ / 5
ตึก 8 ชั้น 2-3 / 3
อาคารบวรวิทย์ ชั้น 2-3 / 3
โรงฝึกงานช่างยนต์ ไฟฟ้า / 2
อาคารเกษตร / 2
อาคารบุญชู ตรีทอง / 1
หน้าศูนย์ภาษาไทย / 1
อาคารคหกรรม / 1

เวลาให้บริการ
07.30 - 08.00 น.
09.30 - 10.10 น.
11.00 - 12.50 น.
15.00 - 16.30 น.